උහුරු කෙන්යාටා දෙවනවරටත් ජනාධිපතිවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි

කෙන්යාවේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස උහුරු කෙන්යාටා දෙවනවරටත් දිවුරුම් දෙනු ලැබීය. සිය දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව ජනතාව ඇමතූ ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ පාලන කටයුතු සඳහා විපක්ෂයේ අදහස් ද ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බවය.

අක්‍රමිකතා හේතුවෙන් පසුගිය අගෝස්තු මාසයේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල කෙන්යාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවලංගු කිරීමත් සමඟ යළිත් වරක් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට සිදුවිය. එහිදී ඔහුට 98%ක මනාප ප්‍රතිශතයක් ලබාගැනීමට හැකිවූ බව සඳහන්ය.

කෙන්යාටා 2013 වසරේ සිට එරට ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලැබේ.