පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ බංගලාදේශ ජාතිකයෙකුට රතු නිවේදන