එ.ජා.ප ජනපති අපේක්ෂකයා තෝරා ගැනීමේදී ගැටලුකාරී තත්වයක්