දිය නෑමට ගිය පාසල් සිසුවෙකු දියේ ගිලී ජීවිතක්ෂයට

9