ගතවූ දින කිහිපය තුළ සංචාරකයින්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක්