සහල්, පොල් හිමියන්ගේ ගැටලුවලට විසදුම් දෙන්න විපක්ෂ නායක සූදානම්