කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේ පිළිරුවකට හානි සිදුකළ පුද්ගලයින් සොයා පොලිස් පරීක්ෂණ