බිඳ වැටී තිබූ සංචාරක කර්මාන්තය ක්‍රමයෙන් යථාතත්වයට