සන්ධානගත දේශපාලනයක් රට තුළ බිහිවී ඇත – අගමැති කියයි