අද (05) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අද (05) නිකුත් කළ විදේශ විනිමය අනුපාතිකය පහත සඳහන් පරිදි වේ.

මුදල ගැණුම් මිල විකුණුම් මිල
ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර් 114.69 119.81
කැනඩා ඩොලර් 118.91 123.59
චීන යූආන් 22.66 23.77
යූරෝ 178.84 185.52
ජපන් යෙන් 1.3408 1.3914
සිංගප්පූරු ඩොලර් 112.12 116.19
ස්ටර්ලිං පවුම් 203.35 210.18
ස්විස් ෆෑන්ක් 152.85 158.97
ඇමෙරිකානූ ඩොලර් 151.52 155.32

 

මැදපෙරදිග මුදල් වර්ග

මුදල් වර්ගය ප්‍රකාශිත මිල
බහරේන් ඩිනාර් 407.18
කුවෙට් ඩිනාර් 508.32
ඕමාන් රියාල් 399.01
කටාර් රියාල් 42.19
සවුදි රියාල් 40.96
යූ.ඒ.ඊ. ඩිරාම් 41.82