පසුගිය පාලන සමයේ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල අගමැති ප්‍රශ්න කරයි