රට හමුවේ ඇති එකම අභියෝගය රටේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමයි