හංවැල්ලේදී පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කෙරේ