එ.ජා.ප අපේක්ෂකයා ගැන මන්ත්‍රී රෝහිතගෙන් හෙළිදරව්වක්