ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යමකාරක සභා රැස්වීම ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්