දේශපාලනික තර්ක පමණක් ඉදිපත් කර ගෝඨාට විරුද්ධව මැතිවරණ ව්‍යාපාර ගෙනයන්න