වනජීවි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට මාරුවක්

තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විශේෂ ලේකම් කාර්යයභාර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ලෙස පත්කර තිබේ. විශේෂ කාර්යයභාර අමාත්‍යංශයේ තිරසාර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍යංශයට පත්කර අැත.