රටේ සම්පත් දේශපාලකයන් පමණක් භුක්ති විදින යුගය අවසන් කරනවා