මෙරට ඉඩම් ආයෝජකයන්ට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් රතන හිමිගෙන් ප්‍රකාශයක්