රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය තහවුරු කලා – ජනපති