සාර්ථක රජයක් බිහි කිරීමට නම් ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් සහිත නායකයෙකු අවශ්‍යයි