නෙළුම් කුළුනේ නවතම ජායාරූප මෙන්න

නෙළුම් කුළුන නැවත අලුත් වැඩියා කිරීමෙන් අනතරුව ලබන 15 වෙනිදා ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

පහතින් දැක්වෙන්නේ නෙළුම් කුළුනේ නවතම ජායාරූප කිහිපයකි.