පාකිස්ථානු සංචාරය ක්‍රීඩකයින් 10 දෙනෙකු ප්‍රතික්ෂේප කරයි