ලෝටස් මාර්ගය වසා දැමේ

කොළඹ ලෝටස් මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින්ගේ විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් මෙසේ කොළඹ ලෝටස් මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇත.