හංවැල්ලේ වෙඩි තැබීමට සම්බන්ධ දෙදෙනෙකු සහ වෑන් රථයක් අත්අඩංගුවට