මෙරට ගුරුවරුන්ගෙන් 10%ක් ගුරු සේවයට නුසුදුසුයි – ජනපති කියයි