ඉදිවුණු නෙළුම් කුලුනේ මූල්‍ය ගැටලුව ගැන විපක්ෂ නායකගෙන් පිළිතුරු