අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් පක්ෂ ක්‍රියාකාරීන් හමුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක්