දුම්රිය වර්ජනය අවසන්

වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ගැටලු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් දින 06 ක් පුරා පැවති දුම්රිය වර්ජනය අවසන් කිරීමට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් විසදුම් ලබා දීමට පත් කළ අමාත්‍ය අනුකමිටුව හා පැවැති සාකච්ඡාවෙන් පසුව වර්ජනය අවසන් කිරීමට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි (මෙහෙයුම් ) විජය සමරසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළ අතර සේවකයන් අද දින සේවයට වාර්තා කළ යුතු බවද පැවසීය