ගාලු පාරත් වැසෙයි

ආබාධිත රණවිරු බිරින්ඳෑවරු පිරිසකගේ විරෝධාතවයක් හේතුවන් මේ වන විට ගාලු පාර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල අසලින් තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.