අභිවෘධිය කරා යාමේ අපේක්ෂා මුදුන්පත් කරන තරුණ අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත්කර තිබෙනවා