යලිත් දුම්රිය වර්ජනයක් – වර්ජනයෙන් බලපෑමක් නැහැ

ගැටලු දෙකක් මුල්කර ගනිමින් දුම්රිය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

කෙසේ නමුත් මෙම වර්ජනයෙන් දුම්රිය ධාවනයට බලපෑමක් එල්ල වී නොමැති බව ද වාර්තා වේ.