ආවා කල්ලියේ සාමාජිකයින්ගේ අැප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

යාපනයේ ”ආවා කල්ලියේ” ප්‍රබල සාමාජිකයින් හය දෙනාට ඇප ලබාදීම ඊයේ 14 දින යාපනය දිසා විනිසුරු එස්.සදීස්කරන් මහතා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබේ.