ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඉදිරියේදී හදුන්වා දෙනවා – ගෝඨාභය කියයි