2018 ජනවාරියේ සිට අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වැටුප් ඉහළට – තලතා අතුකෝරල මහත්මිය

අධිකරණ හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පවසන පරිදි 2018 ජනවාරි 01දා සිට සියලු ම විනිසුරුවරුන්ගේ, නිතීපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.
නෛතික කටයුතු දූෂණ විරෝධී හා මාධ්‍ය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව මගින් කරන ලද යෝජනාවකට අනුව මෙම වැටුප් වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර රජය විසින් ගෙන ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා සභාපතිත්වය දරණ ආයතන කටයුතු පිළිබඳ ව කැබිනට් අනු කාරක සභාවේ අනුමැතිය ද, නෛතික කටයුතු දූෂණ විරෝධී හා මාධ්‍ය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ යෝජනාව පිළිබඳව වාර්තාවක් සැපයීමට පත් කළ කැබිනට් අනු කාරක සභාවේ සභාපති විදේශ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ තිලක් මාරපන මහතා ද ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව අධිකරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත.