ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බෙන්තර – ඇල්පිටිය ජන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 49 734
නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස – 20 606
ජාතික ජන බලවේගය – අනුර කුමාර දිසානායක – 2511