යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ මනිපායි ජන්ද කොට්ඨාසයේ නිල ජන්ද ප්‍රතිඵලය

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ – සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා – 31 369
පොදු ජන පෙරමුණ – ගෝඨාභය රාජපක්ෂ – 1859