කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රියක්

එළැඹෙන අලුත් අවුරුද්ද, නත්තල් සමය හා පාසල් නිවාඩු සමය හේතුවෙන් අද (22) සිට ජනවාරි 07දා දක්වා කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා විශේෂ දුම්රියක් ධාවනයට යොදවා අැති බව වාර්තා වෙයි.
ඒ අනුව 22, 24, 26, 28, සහ ජනවාරි 2, 4, 6 යන දිනවලින් පෙරවරු 7.03ට කොළඹ කොටුවෙන් පිටත්ව යන දුම්රිය පස්වරු 5.39ට බදුල්ලට ළඟාවීමට කටයුතු යොදා ඇත.
එමෙන් ම 23, 25, 27, 29 සහ ජනවාරි 03, 05, 07 යන දිනවලදී පෙරවරු 7.15ට බදුල්ලෙන් ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය පස්වරු 6.12ට කොළඹ කොටුව වෙත ළඟාවීඹට ද කටයුතු යොදා ඇත.
මෙම විශේෂ දුම්රිය නැරඹුම් මැදරියකින්, දෙවන පන්තියේ මැදිරි දෙකකින් හා තුන්වැනි පන්තියේ මැදරි දෙකකින් යුක්ත වේ.