දි.මු.ජයරත්න මහතාගේ දේහයට ජනපති ඇතුළු පිරිස අවසන් ගෞරව දැක්වූ අවස්ථාව (ඡායාරූප)