අපේ උරුමය රැක දෙන්න කටයුතු කරන්න – වන්නිල ඇත්තන්ගෙන් ඉල්ලීමක්