මේ වසරේ ඩෙංගු, මී උණ රෝගීන් වැඩිම මාසය නොවැම්බර්

2019 වසර තුළදී වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණයක් සහ මී උණ රෝගීන් ප්‍රමාණයක් නා‌ෙවැම්බර් මාසය තුළදී වාර්තා වී තිබේ.

ජනවාරි පළමුවැනිදා සිට ඊයේ (28) දිනය දක්වා කාලය තුළදී ඩෙංගු රෝගීන් හැත්තෑහත්දහස් තුන්සිය විසිනවයක් වාර්තා වී තිබෙන අතර, මී උණ රෝගීන් හාරදහස් හත්සිය පනස්පහක් වාර්තා වී තිබෙන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

මේ වස‌රේ ජනවාරි මාසයේදී මී උණ රෝගීන් 403ක්, පෙබරවාරි මාසයේදී රෝගීන් 301ක්, මාර්තු මාසයේදී රෝගීන් 470ක්, අප්‍රේල් මාසයේදී රෝගීන් 311ක්, මැයි මාසයේදී රෝගීන් 508ක්, ජුනි මාසයේදී රෝගීන් 404ක්, ජූලි මාසයේදී රෝගීන් 322ක්, අගෝස්තු මාසයේදී රෝගීන් 395ක්, සැප්තැම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 374ක්, ඔක්තොම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 514ක් හා මේ මාසයේ (නොවැම්බර්) ගෙවීගිය දින විසිඅට තුළදී රෝගීන් 683ක් වාර්තා වී තිබේ.

මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 5,580ක්, පෙබරවාරි මාසයේදී රෝගීන් 3,736ක්, මාර්තු මාසයේදී රෝගීන් 3,832ක්, අප්‍රේල් මාසයේදී රෝගීන් 2,970ක්, මැයි මාසයේදී රෝගීන් 4,260ක්, ජුනි මාසයේදී රෝගීන් 6,019, ජූලි මාසයේදී රෝගීන් 8,897ක්, අගෝස්තු මාසයේදී රෝගීන් 9,532ක්, සැප්තැම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 7,299ක්, ඔක්තොම්බර් මාසයේදී රෝගීන් 1,1287ක් හා මේ මාසයේ ගෙවීගිය දින 28 තුළදී රෝගීන් 1,3917ක් වාර්තා වී ඇත.

එසේම ඩෙංගු රෝගය වැලඳීමෙන් පුද්ගල මරණ පහනක් සිදුව ඇති බවද වාර්තා වේ.

සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම ඩෙංගු රොගීන් වාර්තා වී ඇත. මේ වසරේදී වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් ප්‍රමාණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබෙන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කය තුළින් ගෙවීගිය කාලය තුළදී රෝගීන් දහසය දහස්තුන්සිය දහඅටක් වාර්තා වී ඇත.

මෙම වසරේ ගෙවීගිය කාලය තුළදී වැඩිම මී උණ රෝගීන් වාර්තා වී තිබෙන්නේ රතනපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, එම දිස්ත්‍රික්කය තුළින් මී උණ රෝගීන් එක්දහස්පහක් වාර්තා වී තිබේ.