හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී චීන රජයත් සමඟ සාකච්ඡා කරනවා