තැපැල් ඡන්දය ජනවාරි 25-26

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදි තැපැල් ඡන්දදායකයන් සඳහා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම ජනවාරි මස (25) හා (26) දෙදින තුළ සිදු වෙයි.