අධිවේගී මාර්ග හා කොළඹ නගරය අවට දැඩි වාහන තදබද

මාතර – කොට්ටාව සහ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගවල ප්‍රවේශපත්‍ර මිළදී ගන්නා ස්ථාන ආශ්‍රිතව දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතිවී ඇති බව වාර්ථා වෙයි.

එසේම කොළඹ නගරයේ බොහෝ මාර්ග දැඩි වාහන තදබදයක් ඇතැයි ද වාර්තා වේ.