මඩොල්සි‌මේ ලංගම බස් රථ අනතුරින් මියගිය ගණන ඉහළට

 

මඩොල්සි‌මේ ලංගම බස් රථ අනතුරින් මියගිය ගණන ඉහළට.