රැකියා අපේක්ෂිත සියලු උපාධිධාරින් ජාතික ආර්ථිකයට සෘජුව දායක කර ගැනීමේ වැඩපිලිවෙළක්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ දිවයින පුරා රැකියා අපේක්ෂිත උපාධීධාරීන් නියෝජනය කරමින් පැමිණි පිරිසක් හමුවිය.

 

ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී.