අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති ධූරය දිලීප් නවාස් මහතාට

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු ලෙස කටයුතු කළ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස පත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාසභාවේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

 

එමෙන්ම නීතිඥ යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා ශ්‍රේෂඨාධිකරණ විනිසුරු පදවියට පත්වීමෙන් පුරප්පාඩු වන අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති ධූරය සඳහා ඒ.එච්.එම්.දිලීප් නවාස් මහතා පත්කිරීමට ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව අද අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉහත නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව වෙත ලිඛිතව දන්වා එවා තිබිණි.