පාඨලී, මනෝ සහ හකීම් සජිත් සමඟ අත්වැල් බැඳගනී

 

පාඨලී, මනෝ සහ හකීම් සජිත් සමඟ අත්වැල් බැඳගනී.