විදේශිකයින්ට දැනුම් දීමක්

මෙර‍ටින් පිටවීම සඳහා ගුවන් තොටුපල වෙත යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා ගැනීමට නොහැකිව සිටින විදේශිකයන් වහාම තමන්ට ළඟම අති පොලිස් ස්ථානයට ඒ බව දැනුම් දෙන ලෙසට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය දන්වා ඇත.