ඌව පළාත් මහ ඇමති අැප මත නිදහස්

පාසල් විදුහල්පතිනියක් දණ ගැස්සවීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් නීතිඥයෙන් මාර්ගයෙන් බදුල්ල පොලීසියට බාර වූ ඌව පළාත් මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අැප මත නිදහස් කර තිබේ.